• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרק ג': התמחות


  4. חובת התמחות

  פרט לאמור בתקנה 10 חייב מועמד לעבור התמחות לפי הוראות פרק זה ולהיבחן לפי פרק ה'.


  5. סדרי התמחות

  (א) התמחות תהיה על ידי עבודה רצופה במוסד מוכר בהיקף של משרה שלמה, הכוללת ביצוע תורנויות במספר שקבעה המועצה לאותו ענף רפואה, בהדרכתו ובפיקוחו של בעל תואר מומחה באותו ענף רפואה.
  (ב) - (ג) (בוטלו)
  (ד) שנה אחת מתוך השנתיים הראשונות ושישה חודשים רצופים מתוך השנה האחרונה של ההתמחות יהיו במקצוע ראשי אלא אם כן נאמר אחרת בתקנות אלה.

  (ה) מתמחה במקצוע-על אשר מסלול ההתמחות בו שנתיים וחצי רשאי לצרף לתקופת התמחותו התמחות של ששה חדשים רצופים שעשה באותו תחום כמקצוע משנה, במסגרת התמחותו במקצוע הראשי.
  (ו) (נמחקה)
  (ז) מתמחה המבקש להתמחות במקצוע על ואינו מומחה באחד מהמקצועות הראשיים הנדרשים כתנאי להתמחות במקצוע על, לא יתחיל אותה התמחות אלא לאחר שקיבל אישור מאת המועצה המדעית על השלמת תקופות ההתמחות במקצועות השונים לפי דרישתה.


  6. תקופת התמחות

  (א) תקופת ההתמחות תהיה כפי שצויין בטור ב' לתוספת לצד התואר המבוקש ובנוסף לזה תקופת התמחות של ששה חדשים לפחות במדע יסוד שהמועצה אישרה מראש את נושאו ותוכנו.
  (ב) מועמד לתואר במקצוע המוכר כמדע יסוד חייב, בנוסף להתמחות כנקבע בתוספת לגבי אותו מקצוע, בהתמחות של ששה חודשים במקצוע יסוד שני, זולת אם נקבע אחרת בתוספת.
  (ג) מקצוע-על הוא אחד מהפרטים לתוספת המנויים להלן: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12א, 32 (מסלול א' בלבד), 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 (מסלולים 1 עד 5 בלבד), 55 ו-56.

  (ג1) תקופת ההתמחות במקצוע-על תהיה כמצוין בטור ב' בתוספת לצד התואר המבוקש; התמחות במקצוע-על תיעשה לאחר השלמת התואר במקצוע הראשי הרלוונטי, ואולם יכול שתיעשה במשולב עמו, ככל שקיים טור ב' בתוספת מסלול התמחות המאפשר זאת.

  (ד) ששת חודשי הסטז' האחרונים במחלקה מוכרת להתמחות בארץ, בכירורגיה כללית, רפואת ילדים או רפואה פנימית, יוכרו בהסכמת מנהל המחלקה במקצוע הראשי של המתמחה ובהסכמת המתמחה, כשישה החודשים הראשונים של ההתמחות המתחילה באחד מן המקצועות האמורים, ובלבד שלא חלה הפסקה העולה על שישה חודשים בין סיום הסטז' ובין תחילת ההתמחות.


  7. רציפות התמחות

  (א) רציפות כאמור בתקנה 5 תהיה -

  (1) במדע יסוד - ששה חודשים רצופים;

  (2) (נמחקה);

  (3) במקצוע משנה - תקופה שלא תפחת מהאמור בתוספת.

  (ב) לא תהיה הפסקה בתוך שלבי ההתמחות האמורים בתקנת משנה (א) או ביניהם אלא בהתאם לאמור בתקנת משנה (ג).

  (ג) על אף האמור בתקנות 5(א) ו-7(א) מותרות הפסקות כלהלן:

  (1) הפסקה שנגרמה על-ידי שירותו של המועמד בצבא-הגנה לישראל או עקב שירות זה, או מסיבה שלא היתה למועמד שליטה עליה, באישור יושב-ראש המועצה ולהנחת דעתו של המנהל;

  (2) הפסקה שנעשתה לשם התמחות במדע יסוד או במקצוע שהמועמד חייב בו לשם השגת אישור התואר;

  (3) הפסקה לתקופה שלא תעלה על שנה אחת לאחר התמחות של שנתיים לפחות במקצוע ראשי, בתנאי שהתקבל אישור מראש מאת יושב ראש המועצה ולהנחת דעתו של המנהל;

  (4) (בוטלה)

  (5) הפסקה בהתמחות בבריאות הציבור, אחרי שנה התמחות רצופה לפחות לשם התמחות במקצוע רפואי שאינו בריאות הציבור, ולבד שההפסקה האמורה תהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים.

  (6) הפסקה לתקופה שלא תעלה על שנתיים לשם עבודה במחקר הכוללת תקופת התמחות במדע יסוד והפסקה לתקופה שלא תעלה על שנה וחצי לשם עבודה במחקר שאינה כוללת תקופת התמחות במדע יסוד.


  8. אי-הכרה בהתמחות

  לא הכירה המועצה או ועדה מקצועית שהיא מינתה לשם כך בהתמחות, כולה או מקצתה, לא ייבחן המועמד אלא לאחר שעבר תקופת התמחות נוספת שהיא תקבע.
   

  9. חריג בדבר תואר המדריך

  על אף האמור בתקנה 5 יכול שההדרכה והפיקוח יהיו בידי מי שאינו בעל תואר -

  (1) אם המדריך אינו תושב קבע בישראל והמועצה סמכה ידיה מראש על הדרכתו ופיקוחו;

  (2) במקצועות שאינם רפואיים-קליניים - אם המדריך ממלא תפקיד אקדמאי-הוראתי או אם הוא בעל תואר אקדמאי שאינו פחות מזה של "מוסמך" והוא בעל ותק של שש שנים לפחות מיום קבלת התואר כאמור.


  9 א. חובת עמידה בקורסים להחייאה מתקדמת

  (א) מתמחה באחד מענפי ההתמחות המפורטים בפרטים 12, 12א, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 39, 40, 43 ו-54 בתוספת, חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורס להחייאה מתקדמת.
  (ב) מתמחה ברפואת ילדים כמפורט בפרט 9 בתוספת וברפואה דחופה כמפורט בפרט 54 בתוספת, חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורס להחייאה פדיאטרית מתקדמת.
  (ג) מתמחה ברפואה דחופה כמפורט בפרט 54 בתוספת, חייב להגיש למועצה תעודה על סיום קורס להחייאה קרדיאלית מתקדמת.

   

  10. פטורים מחובת התמחות

  (א) המנהל רשאי לאשר לרופאים דלקמן לפי בקשתם תואר ללא התמחות בישראל:

  (1) (בוטלה)

  (2) למי שהמועצה סמכה ידיה על הדרכתו ופיקוחו לצורך התמחות מועמדים בענף רפואי, שלדעת המנהל אין די בעלי תואר לאותו ענף לשם הדרכת מועמדים בו, באותו ענף;

  (3) למי שאושר לו התואר או תואר דומה מחוץ לישראל, אם המועצה ממליצה על כך ובתנאים שקבעה, לרבות הצורך בעמידה בבחינות;

  (ב) המנהל רשאי, בהמלצת המועצה, להכיר בעבודה שנעשתה לצורך התמחות כולה או חלקה מחוץ לישראל, כבאה במקום התמחות או חלק ממנה, ללא תנאים או בתנאים, לרבות דרישה לעמוד בבחינות שלב א', שלב ב' או שניהם; הכיר המנהל בחלק מהעבודה כאמור - תקוצר תקופת ההתמחות הנדרשת בהתאם לכך, אולם תחילתה של תקופת ההתמחות לעניין תקנות אלה היא ביום שבו התחיל המתמחה בהתמחות או בהשלמת יתרת תקופת ההתמחות במוסד מוכר.

  (ג) לא יהיה חייב בהתמחות במדע יסוד -

  (1) בוגר באחד ממדעי היסוד;

  (2) מועמד לתואר באחד מאלה: בריאות הציבור, רפואה משפטית, רפואה תעסוקתית, רפואת המשפחה, מיקרוביולוגיה קלינית, ביוכימיה קלינית;

  (3) מי שעשה מחקר קליני שהמועצה אישרה מראש את נושאו ותכנו וביצועו, להנחת דעתה, במשך תקופה של חצי שנה לפחות. המחקר הקליני יבוצע בעבודה מלאה וברציפות אלא אם כן אישרה המועצה שלתועלת המחקר יהיה לפצלו לשתי תקופות.

  (4) מי שאושרה לו התמחות במדעי יסוד בתוך מסלול התמחות קודם.