• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  נוהל ערעור


  חשוב לדעת!

  הליך הערעור הינו חד שלבי וניתן רק לאותם נבחנים אשר זכאים לערער בהתאם לציון הבחינה שלהם (55-59).

  זכאות להגשת הערעור

  • זכאי להגיש ערעור נבחן שציון בחינתו בזמן פרסום הרשמי של תוצאות הבחינה הוא בין 55-59 בלבד
  • לא תתאפשר הגשת ערעורים לנבחנים שציון הבחינה שלהם 54 ומטה
  • הציון המפורסם לאחר הליך הערעור הינו סופי
  • כל החלטה שתתקבל במסגרת הערעור תחול על כלל הנכשלים בבחינה
  • הציון לאחר ערעור אינו מקנה זכות ערעור רטרואקטיבית.

   

  הליך הגשת הערעור

  • ועדת הבחינות תפרסם באתר זה את שאלוני הבחינה בכל השפות, מפת הבחינה בחלוקה על פי גרסאות הבחינה, מפתח התשובות ומראה המקום בספרות הבחינה. הפרסום יתבצע עד חודש מפרסום ציוני הבחינה הרשמיים באתר.
  • מספר ימים לאחר פרסום תוצאות הבחינה ישלח לכלל הנבחנים הזכאים להגיש ערעור מייל הכולל את טופס ריכוז תשובות של הנבחן, הנחיות להגשת הערעור ותאריך הגשת הערעור.
  • לאור החלטת ועדת הבחינות לפרסם את הבחינה, מפתח התשובות ומראה המקום, לא יתקיים יום עיון לקראת הערעור. הנבחן יוכל להכין את ערעורו בהתאם לחומר המתפרסם באתר.
  • לא יתקבלו ערעורים לאחר המועד שפורסם ונשלח במייל.

   

  הנחיות להגשת הערעור

  • הערעור יוגש באמצעות מערכת ייעודית להגשת הערעור בלבד
  • לא יתקבלו ערעורים בדוא"ל או באמצעות הדואר
  • על המערער לוודא כי בתום הגשת הערעור קיבל מספר אסמכתא על הגשת הערעור
  • יש להגיש את הערעור רק בשפה העברית. ערעור שיוגש בשפה אחרת לא ייבדק!
  • באחריות המערער לוודא בעת הגשת הערעור כי ישנה התאמה בין מספר השאלה שבגינה מוגש הערעור ולתוכן, ערעור שישויך על ידי המערער לשאלה אחרת לא ייבדק!
  • יש לרשום את תוכן הערעור בצורה ברורה ומקצועית
  • ערעור שיוגש ללא תוכן מקצועי רלוונטי לא ייבדק!
  • ניתן ואף מומלץ לתמוך בערעור על ידי ספרות מקצועית שהוגדרה לאותו תחום הבחינה בלבד
  • את הספרות המקצועית ניתן לצרף כנספח או ציטוט בגוף הערעור בצירוף שם הספר והעמוד
  • לא ניתן לצרף חומר נוסף לערעור לאחר הגשתו.

   

  ועדות ערעורים

  • לאור חשיבות הטיפול האובייקטיבי, עם שקיפות מלאה, וצורך ביעילות מקסימלית, נבדקים הערעורים על ידי ועדות ערעור ייעודיות, הפועלות על פי נוהל מובנה וברור של הליך הערעור
  • בכל תת מקצוע תוקם ועדת ערעורים הנפרדת מוועדת הבחינה ובראשה יו"ר
  • תפקיד ועדת הערעורים לבחון את הערעורים המוגשים באותו מקצוע, ולקבוע האם יש לקבלם או לדחותם
  • ועדת הערעורים תבסס את החלטותיה על פי הספרות המומלצת כפי שפורסמה באתר ההסתדרות הרפואית
  • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית
  • לא ניתן להגיש ערעור על ערעור שהוגש ונדחה על ידי ועדת הערעורים
  • בעקבות פרסום הבחינה, מפתח התשובות ומראה המקום, ועדת הערעורים מבטלת את האפשרות לקבל פירוט הסיבות לדחיית הערעור ופירוט השאלות שהתקבלו בערעור.

    


  אופן הגשת הערעור:
   הסבר להגשת הערעור באופן ממחושב.
   

  לידיעתך!

  נבחן הניגש לבחינה נוספת יובהר כי ציון הבחינה האחרונה אליה ניגש נבחן הוא הציון הקובע.