מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
175.1 החלטת ועדת מעקב בדבר דחיית מועד המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת

175.1

החלטת ועדת מעקב בדבר דחיית מועד המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת

 

 

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02

 

 

ועדת המעקב, בתוקף סמכותה לפי סעיף 24.1 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 (להלן: "ההסכם הקיבוצי"), בישיבתה מיום 6.11.02, דנה בטענת ההסתדרות הרפואית בישראל (להלן: "הר"י") בעניין תחילת תוקפו של סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי, והחליטה כדלקמן:

 

175.1.1

(א)

המדינה מסכימה לקבל את טענתה של הר"י, לפיה כל עוד לא הושלם נושא בחירת קרן הפנסיה, לעניין ביצוע הפרשות בגין "ההפרש", כהגדרתו בסעיף 11.3 להסכם הקיבוצי, עבור הרופאים הקבועים בשירות המדינה, סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי אינו בר ביצוע לגבי אותם עובדים, ועל-כן לא נוצרה חובה של המדינה לבצע עבורם הפרשות מכוח סעיף זה.

לעניין החלטה זו, "רופא קבוע בשירות המדינה" – רופא המועסק בשירות המדינה ואשר נתמנה לשירות המדינה בכתב מינוי לפני יום 31.8.02 ("המועד הקובע") או שהועסק בשירות המדינה לפי כתב הרשאה שניתן לפני יום 31.8.02.

 

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס'1

 

(ב)

מובהר כי אין בהסכמה זו משום פגיעה בטענות כל אחד מן הצדדים לגבי קיומו של הסכם בין המדינה לבין הר"י בעניין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. כמו כן אין בכך כדי לגרוע מתוקפן של יתר ההוראות שבהסכם הקיבוצי אשר עניינן המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.

 

 

(ג)

כמו כן, אין באמור בסעיף זה ובסעיף 2 להלן כדי לגרוע ממחוייבות לביצוע הפרשות בהתאם למוסכם בסעיף 4 להחלטה זו.

 

175.1.2

(א)

מוסכם, כי תהליך בחירת קרן הפנסיה על-ידי הר"י וארגון רופאי המדינה יסתיים עד ליום 28.2.03. עם סיום התהליך כאמור יודיעו למדינה על קרן הפנסיה בה בחרו (ואשר עליה ימליצו לרופאים). הפניה לרופאים על-ידי הר"י והודעת הרופאים למדינה בעניין בחירתם יבוצעו עד ליום 15.4.03.

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס' 2

 

(ב)

רופא אשר לא הודיע למדינה על בחירתו עד המועד האמור ייחשב כמי שבחר בקרן הפנסיה בה בחרו הר"י וארגון רופאי המדינה.

 

175.1.3

(א)

לאור האמור לעיל, סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי ייכנס לתוקף, לגבי הרופאים הקבועים בשירות המדינה, ביום 1.5.03.

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס' 3

 

(ג)

ביצוע סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי, יחד עם סעיף 12 להסכם הקיבוצי, יהיה החל ממשכורת חודש מאי 2003 ולא יאוחר ממשכורת חודש יוני 2003 (רטרואקטיבית ליום 1.5.03).

 

175.1.4

(א)

מוסכם בזאת, כי בגין התקופה 1.9.02 – 30.4.03, תעביר המדינה, עבור הרופאים הקבועים המועסקים בשירות המדינה, הפרשה לקופת גמל לעצמאיים בקופת הגמל "אסיף" בשיעור של 4.5% מ"ההפרש" כהגדרתו בסעיף 11.3 להסכם הקיבוצי.

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס' 4

 

(ב)

העברת הכספים בגין החודשים ספטמבר-אוקטובר 2002 תבוצע למפרע במשכורת חודש נובמבר 2002 ולכל המאוחר במשכורת חודש דצמבר 2002. מובהר כי "ההפרש" יחושב עבור כל חודש בנפרד.

 

 

(ג)

על ההפרשות האמורות בסעיף זה יחול מס על-פי כל דין כפי שיהיה מעת לעת.

 

175.1.5

במקרה בו הליך בחירת קרן הפנסיה לא יסתיים עד ליום 28.2.03, יידחו המועדים הקובעים בסעיפים 2 ו-3 ותוארך התקופה הקבועה בסעיף 4 (א) בהתאמה, אך לא מעבר לארבעה חודשים נוספים.

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס' 5

175.1.6

(א)

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי לגבי רופאים אשר עליהם חל סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי, ואשר אינם בגדר רופאים קבועים כהגדרתם בסעיף 1 לעיל, תבוצע הרחבת בסיס השכר הפנסיוני כאמור באותו סעיף החל מיום 1.9.02. כמו כן, בהתאם לסעיף 11.2 להסכם הקיבוצי, תחול הרחבת בסיס השכר הפנסיוני גם על הרופאים החדשים בשירות המדינה, דהיינו – רופאים שהתקבלו לשירות המדינה לאחר יום 31.8.02.

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס' 6

 

(ב)

ההפרשות והניכויים על-פי סעיף זה יועברו לקרן הפנסיה אשר בה מבוטחת המשכורת הקובעת של הרופא.

 

 

(ג)

לכשיסתיים הליך בחירת קרן הפנסיה לגבי הרופאים הקבועים, יופעל מנגנון בחירה בקרן פנסיה, המופעל לגבי הרופאים הקבועים, גם לגבי הרופאים אשר אליהם מתייחס האמור בסעיף זה, בכפוף לכללים של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דבר מעבר בין קרנות פנסיה. רופא אשר לא יודיע אחרת ימשיך להיות מבוטח בקרן הפנסיה בה היה מבוטח כאמור בסעיף – קטן (ב) לעיל.

 

175.1.5

מוסכם בזה, כי במקרה בו לא ניתנה למדינה הודעה על-ידי הר"י וארגון רופאי המדינה לגבי בחירת קרן פנסיה ו/או לא הגיעו הצדדים להסכמה ביניהם ו/או לא נפסק אחרת על-ידי בית המשפט לרבות בעקבות פניית אחד הצדדים, עד ליום 1.8.03, יחולו ההוראות המפורטות להלן לגבי הרופאים הקבועים בשירות המדינה:

החלטת ועדת מעקב מיום 6.11.02 ס' 7

 

(א)

הרופאים יתבקשו על-ידי המדינה, בפניה אישית בכתב, לבחור קרן פנסיה או קופת גמל לעצמאיים, לצורך ביצוע ההפרשות בגין "ההפרש", עד ליום 30.9.03.

 

 

(ב)

סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי ייכנס לתוקף לגבי הרופאים הקבועים בשירות המדינה החל מיום 1.10.03.

 

 

(ג)

החל מיום 1.10.03 יופסק ביצוע ההפרשות לקופת הגמל "אסיף" בגין "ההפרש" וכן יופסקו ההפרשות המבוצעות לפי סעיף 3 לעיל.

 

 

(ד)

ביצוע סעיף 11.3 להסכם הקיבוצי, יחד עם סעיף 12 להסכם הקיבוצי, יהיה החל ממשכורת חודש אוקטובר 2003 ולא יאוחר ממשכורת חודש נובמבר 2003.

 

175.1.8

הר"י מתחייבת שלא לתמוך בתביעות של רופאים המנוגדות לאמור בהחלטה זו.

 

175.1.9

מובהר בזה כי אין בהחלטה זו משום ויתור של אף אחד מן הצדדים על טענות כלשהן אשר היו לו ערב החתימה על החלטה זו.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH