מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
23. תוספת שקלית

23.1

החל מיום 1.7.2000 (במשכורת חודש יולי 2000, ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט 2000) תשולם לרופאים תוספת שקלית (להלן: התוספת השקלית) בסכומים שונים בהתאם לדרגות הרופאים, כמפורט להלן:

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 3.

 

דרגה מלאה*

סכום למשרה

 

1

700 ₪

3-2+

2700 ₪

4-6+

1,500 ₪

7 ומעלה

1,000 ₪ 

 

אופן יישום סעיף זה בהדסה יקבע בהסכמה בין הר"י להדסה.

* הסכומים הנ"ל מעודכנים ליולי 2000. לסכומי התוספת המעודכנים ר' נספח א'' ס' 7 לאוגדן זה.

 

23.2

התוספת השקלית תעודכן בתקופת ההסכם במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים. בנוסף, ובאופן חד פעמי, תעודכן התוספת במשכורת 1/2003 בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בין המדד בגין חודש 12/2001 לבין המדד בגין חודש 12/2002, בניכוי תוספות היוקר ששולמו בגין שנת 2002, לרבות תוספת היוקר שתשולם, אם תשולם, ב-1/2003.

 

23.3

התוספת השקלית תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות, ולעניין גמלאות (בשירות המדינה המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה). התוספת לא תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, ולא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

למען הסר ספק, לעניין הפרשות לפנסיה בגין התוספת השקלית, יחולו הוראות אגף שוק ההון והחיסכון במשרד האוצר לעניין ביטוח רכיבי שכר חדשים בקרן פנסיה, הן הכללים החלים לגבי עמית המבוטח בקרן פנסיה ותיקה והן הכללים החלים לגבי עמית המבוטח בקרן פנסיה חדשה, כפי שיהיו מעת לעת. 

 

23.4

מוסכם, כי שינוי הסכומים של התוספת השקלית במעבר ממעמד של מתמחה למעמד של מומחה, לא יהווה עילה לתביעה משפטית בנושא שיעור המשכורת הפנסיונית (מתוך סך המשכורת).

 

23.5

מוסכם כי אם מעסיק יידרש להביא את התוספת בחשבון לעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, תופחת בהתאמה משכר הרופאים העלות הנוספת שנוצרה ,ממועד ההכללה בפועל של התוספת בחישוב התשלום עבור עבודה נוספת אצל כל מעסיק, כך שלא תהיה חריגה מהעלות הכוללת שנקבעה להסכם. הסכום שיופחת לגבי העבר, אם יופחת, לא יעלה על הסכום העודף על עלות התוספת ששולם בפועל. אופן ההפחתה ושיעורה יסוכמו בין הצדדים בוועדת המעקב. היה ולא יגיעו הצדדים להסכמה תוך 3 חודשים, יפחיתו המעסיקים, לפי חישוב שיערכו, את העלייה העודפת מטבלת השכר המשולב בשיעור דיפרנציאלי, לפי דרגות, בהתאם לתוספת ששולמה לכל דרגה, במקביל להכללת התוספת בחישוב התשלום עבור עבודה נוספת.

 

23.6

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התוספת השקלית הקבועה בסעיף זה, תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

23.6.1

למען הסר ספק מובהר בזאת כי התוספת השקלית הקבועה בסעיף זה, תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

23.6.2

שינוי התוספת השקלית שמקורה בסעיף 3 להסכם השכר מיום 13.7.2000

 

 

1. סכומי התוספת השקלית, המשולמת מכוח סעיף 3 להסכם השכר מיום 13 ביולי 2000, וכפי שעודכנה בעקבות פסק הבוררות מיום 26 בנובמבר 2008 (כאמור בחוזר הממונה על השכר הער – 2008-2-11 מיום 22 בדצמבר 2008), (להלן – "תוספת שקלית 2000") ישתנו החל מיום 1 באוגוסט 2012, בהתאם לסכומים ולמועדים המפורטים בטבלה שלהלן:

 

 

 

 

2. למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיף 4.1, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת שקלית 2000. 

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH