מהדורת מרס 2016

מדיניות ציבורית

הוועדה לבחינת הרפואה המשפטית

ביום 14.3.16 התכנסה במשרד הבריאות וועדה לבחינת הרפואה המשפטית בישראל בראשות מנכ"ל משרד הבריאות ובנוכחות מנכ"לית משרד המשפטים, נציגי הפרקליטות והסנגוריה, נציגי המשטרה ומנהל המכון לרפואה משפטית. הוועדה הוקמה במטרה לבחון שלושה נושאים:

  1. בחינת התשתית המשפטית והכפיפות המקצועית במסגרתה פועל המרכז הלאומי לרפואה משפטית והצעות למנגנונים שיבטיחו את מקצועיותו ואי תלותו של המרכז.
  2. בחינת האפשרות לקבלת חוות דעת ושירותי רפואה משפטית מגופים נוספים.
  3. הגדרת מודל ההפעלה ומבנה מערך הרפואה המשפטית הרצוי במדינת ישראל וקידום התחום המקצועי של הרפואה המשפטית בישראל.  

עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל הר"י, הוזמנה להופיע בפני חברי הוועדה ולהציג את עמדתה. בנוסף, יועבר בימים הקרובים מסמך מסכם בנושא מטעם הר"י לידי חברי הוועדה.

עמדתה של הר"י הינה כי הרופאים והרפואה נמצאים במרכזו של העיסוק ברפואה משפטית ויש לחזק את עצמאותם, במטרה להביא לידי הציבור את השירות המקצועי ביותר, בתחום כה רגיש ומורכב.

בין היתר, עודכנו חברי הוועדה כי בימים אלה מבצעת המועצה המדעית תהליך ריענון של סילבוס ההתמחות ברפואה משפטית בשיתוף רופאים ואיגודים רלוונטיים. במסגרת ההליך, עתיד נוסח מסלול ההתמחות והסילבוס המעודכן לעלות לבחינה בפני וועדת ההתמחות ביום 11.4.16. ככל שוועדת ההתמחות תאשר, יבחנו הדברים בהמשך על ידי הנשיאות והוועד הפועל.

בישראל קיים מכון יחיד לרפואה משפטית, והתחום כולו סובל מאי סדר ארגוני וחוסר תשומת לב ניהולית לאורך שנים. הר"י המליצה להקים רשות עצמאית הכפופה למשרד הבריאות אך אוטונומית במובן המקצועי, אשר תספק שירותים של רפואה משפטית לכלל הציבור ובכלל זה לפרקליטות ולסנגוריה גם יחד. בנוסף, המליצה הר"י על הקמתו של מכון נוסף לרפואה משפטית, בין היתר על מנת לייעל את הליך ההסמכה של רופאים בתחום. כמו כן, ערכה הר"י בחינה מקיפה של המצב בעולם אשר הצביעה על שוני רב בין המדינות השונות בתחום. בשל כך, המליצה הר"י שלא להסתמך על מודלים חיצוניים אלא לקבוע את המדיניות הנכונה עבור ישראל באופן קונקרטי, בהתבסס על מאפייניה הייחודיים.

במהלך השנים חלה פגיעה מתמשכת באמון הציבור בתחום הרפואה המשפטית, הנובעת, בין היתר, מסוגיות הנוגעות לעצמאותם של הרופאים. הר"י רואה חשיבות רבה בחיזוק מעמדם של הרופאים בתחום הרפואה המשפטית ושל התחום בכללותו, ופועלת לשם כך הן במסגרת הוועדה במשרד הבריאות והן במישורים נוספים, על מנת לדאוג לעתידו של מקצוע חשוב זה בישראל.

למצגת שהציגה עו"ד לאה ופנר, מזכ"ל ההסתדרות הרפואית