מהדורת מרס 2016

המועצה המדעית

שינויים בתקנות ובמספר במסלולי ההתמחות

בתאריך 16.02.2016 אישר שר הבריאות שינויים בתקנות ובמספר במסלולי ההתמחות, כפי שהומלצו על ידי המועצה המדעית. מועד תחילת השינוייםֹ 16.03.2016.

הוראת מעבר: מתמחה שביום 16.03.2016 השלים לפחות שליש מתקופת ההתמחות שלו, יוכל להמשיך ולהשלימה לפי תכנית ההתמחות שחלה עליו בעת תחילת התמחותו.

להלן השינויים