מהדורת נובמבר 2015

שכר ויחסי עבודה

מענקים 2015 בתי חולים וקהילה

מענקים בבתי חולים לשנת 2015

בהתאם לקריטריונים שנקבעו לשנת 2015, ניתן להגיש בקשות למענקים למי שפתח פנקס התמחות בשנת 2015  עד ליום 31.3.2016. 

יש לשים לב כי חל שינוי ברשימת המקצועות המזכים בהגשת הבקשה לשנת 2015, ולא ניתן להגיש בקשה למענק פריפריה בלבד.

המקצועות המזכים בהגשת בקשה הינם - 

א. הרדמה
ב . נאונטולוגיה )התמחות על)
ג פתולוגיה
ד רפואה דחופה )התמחות בסיסית + התמחות על(
ה גריאטריה )התמחות בסיסית + התמחות על)
ו פסיכיאטריה של הילד
ז פסיכיאטריה של המבוגר
ח רפואת משפחה )בפריפריה בלבד)
ט. שיקום
י.  המטואונקולוגיה ילדים
יא. רפואה גרעינית

 סכום המענק טרם נקבע וייקבע באפריל 2016 לערך, וזאת לאחר קבלת כל הבקשות למענקים.

 כל המידע לגבי המענקים לשנה זו, וכן טופסי הבקשה וכתב ההתחייבות נמצאים באתר הר"י   

מענקים בקהילה לשנת 2015

מענקים 2015 למתמחים ברפואת המשפחה בפריפריה:

להנחיות לגבי מענקים 2015

למענקים זכאים מתמחים במשרה מלאה ברפואת משפחה אשר פתחו פנקס התמחות במהלך שנת 2015 בלבד.

המענק יינתן בגין ביצוע כלל ההתמחות בפריפריה, לרבות תקופת התמחות שתבוצע בבתי החולים הפריפריאליים.

הגדרת הפריפריה מופיעה בסעיף 6.6 בהנחיות

מתן המענק מותנה בהשלמת תקופת התחייבות הנדרשת כאורך תקופת ההתמחות.

המועד האחרון להגשת הבקשה למענק על ידי הרופא הנו עד ליום 31.3.16. 

חופשה לקראת בחינות

סעיף 16 להסכם הקיבוצי מיום 13 ביולי 2000, קובע כי  כל מתמחה זכאי לחופשת לימודים בת 25 יום לפני כל בחינת שלב א' ולפני כל בחינת שלב ב', ללא קשר למספר הפעמים בהן ניגש לבחינה. 

כמו כן, נקבע כי מתמחה לא יידרש ולא יבצע תורנויות במהלך חופשת הלימודים.

חשוב לציין כי בהסכם 2011 נקבע כי מכסת ימי החופשה בגין בחינות למתמחים תעמוד על חודש קלנדרי ולא פחות מ-22 ימי עבודה.