מהדורת נובמבר 2015

המועצה המדעית

פגיעה ברצף הטיפולי של המתמחים

נשיאות המועצה המדעית קיימה לאחרונה דיון עקרוני בנושא רצף הטיפול בחולה במסגרת הכשרת המתמחים.

נשיאות המועצה המדעית סבורה שרצף הטיפול הינו מרכיב חשוב בהכשרה איכותית של המתמחים בכל תחומי הרפואה - להתפתחות הקשר והתקשורת עם המטופלים ומשפחותיהם, להיכרות שלהם עם מהלך המחלות, לניסיון הנצבר ולבגרות המקצועית-רפואית.

המצב כיום מציב קשיים רבים לקיום הרצף הטיפולי. הנשיאות סבורה שיש צורך ברצף טיפולי רב יותר וכי כל הפחתה נוספת תגרום לפגיעה קשה באיכות ההתמחות.

הפתרונות החלקיים הם מתן ידע למתמחה בצורות חלופיות, אולם הם אינם תחליף לפגיעה ברצף הטיפול.