מהדורת נובמבר 2015

עדכונים שוטפים

מלגות לרופאים היוצאים להשתלמות בחו"ל

מפעל חברות חוץ של הר"י מסייע לרופאים היוצאים להשתלמות בחו"ל במתן מלגות השלמה.מספר המלגות המחולקות בכל שנה תלוי בכספים המועברים לרשות המלגות מארגוני הרופאים ,המוסדות הרפואיים השונים בארץ ומסניפי מח"ח ברחבי העולם. הדיון בבקשות מתקיים אחת לשנה בפני ועדת המלגות של מח"ח. המלגה ניתנת לרופאים שנוסעים לתקופה של שנה עד שנתיים.

דרישות החובה לקבלת המלגה

 • חברות בהר"י שנה ומעלה
 • תעודת מומחה ישראלית
 • מקום עבודה מובטח בישראל לאחר תקופת ההשתלמות
 • תקופת השתלמות מתוכננת לשנה עד שנתיים מקבלת המלגה
 • מקום התמחות מוכר וייחודי בחו"ל ולתקופה מוגדרת
 • נושא התמחות מוגדר

על הבקשות לכלול:

 1. מילוי טופס להגשת מלגה המצורף בהמשך.
 2. תולדות חיים מלאים הכוללים פרטים על מצבו המשפחתי של המועמד, תאריך לידה, מקום לימודים, שירות בצה"ל, מקום התמחות ורשימת פרסומים.
 3. מכתבי המלצה ממנהל המחלקה/מרפאה הכולל מכתב נלווה ממנהל המחלקה/המרפאה על חשיבות נושא ההשתלמות וייחודו.
 4. מכתב נלווה מיו"ר או מזכיר האיגוד על חשיבות נושא ההשתלמות וייחודו.
 5. תיאור מפורט של תוכנית ההשתלמות בחו"ל (יש לצרף העתקי התשובות מחו"ל על דף לוגו עם חתימה).
 6. מכתב נלווה מהמעסיק בארץ המאשר קליטתו של המלגאי לעבודה לאחר סיום ההשתלמות.
 7. עותק תעודת מומחה או מכתב המציין סיום בחינות שלב ב'.
 8. אישור על חברות בהר"י שנה לפחות (ניתן לקבל אישור ממחלקת השירות בהר"י 03-6100444).
 9. אישור בגין המשך תשלום דמי חבר כמפורט בתקנון הר"י לגבי נוסעים לחו"ל, בזמן שהות בחו"ל, (ניתן לקבל אישור במחלקת השירות בהר"י כמפורט בסעיף 8 לעיל).
 10. העותק תלוש משכורת אחרון.
 11. אישור על השתכרות בחו"ל במכתב רשמי מאת המעסיק בחו"ל.

בהחלטת ועד המלגות יילקחו בחשבון, בין היתר, הנתונים הבאים:

 1. מצבו האישי של המלגאי: נקודות זכות יינתנו לרופאים צעירים (מתחת לגיל 45), נשואים והורים לילדים.
 2. מצב אקדמי: נקודות זכות יינתנו לבעלי מינוי אקדמי או לבעלי רשימת פרסומים המתאימים למינוי אקדמי, (נקודת חובה לבעלי תפקידים בכירים).
 3. מצב כלכלי: נקודות זכות יינתנו לבעלי מלגה עיקרית קטנה ולא מספקת.
 4. תוכנית הלימודים: נקודות זכות יינתנו לתחום התמחות חדש, שלא קיים בארץ או שאינו מפותח, ולענפים בהם לא ניתן להתמחות בארץ.

להגשת מלגה לחצו כאן

פרטים נוספים ניתן לקבל מאבי מרקס, בטלפון 03-6100517 או בכתובת מייל: abbey@ima.org.il

יש להקפיד להגיש את הבקשה בהתאם לכל ההוראות שלעיל. במידה ולא ימולאו כל הסעיפים כנדרש, הר"י אינה אחראית על המשך הטיפול בבקשה ושומרת על זכותה לפסול את הבקשה.

אין לפנות ישירות לארגונים המעניקים מלגות להר"י לשם קבלת מלגה, מועמד שיעשה כן, מועמדותו תיפסל.

במידה והמלגה ניתנת מסניף הר"י מח"ח בחו"ל על מקבל/ת המלגה להיות בקשר עם הקהילה תורמת המלגה.

בברכה,

ד"ר זאב פלדמן,

יו"ר מח"ח