מהדורת נובמבר 2015

שכר ויחסי עבודה

תקינת רופאים - עתירת הר"י לבית הדין לבקשת צד בסכסוך קיבוצי ולאכיפת ההסכם הקיבוצי

ביום 10.11.2015 הגישה הר"י לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשת צד בסכסוך קיבוצי לאכיפת ההסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011, להקצאת יתרת התקנים עליהם הוסכם בהסכם הקיבוצי ולאיושם בפועל.

כזכור, בהסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 הוקצו לבתי החולים הציבוריים 1,000 תקנים חדשים אשר יועדו לשתי מטרות עיקריות: האחת – הפחתת מספר התורנויות שבוצעו על ידי הרופאים ל-6 תורנויות לחודש לכל היותר והשנייה – הפחתת עומס העבודה בגין מחסור ברופאים במקצועות השונים ושיפור תנאי עבודתם של הרופאים.

ואכן, במסגרת ההקצאה הראשונה שבוצעה בשנים 2011-2013 הוקצו כ-640 תקנים לצורך הפחתת מספר התורנויות בבתי החולים. כמו כן, בשנת 2014, לאחר דיונים רבים בין הר"י לבין משרד הבריאות, בהתייעצות עם האיגודים השונים, הוקצו 124 תקנים נוספים שחולקו לבתי החולים לפי מקצועות.

יתרת התקנים מכוח ההסכם הקיבוצי - 186 תקנים, אמורים היו להנתן עד לתום 4 שנים ממועד חתימתו, קרי: עד לחודש אוגוסט 2015. לתקנים אלה צריכים היו להתווסף 50 תקנים נוספים ל"פיילוט" לקיצור תורנויות, עליו הוסכם עם משרד האוצר (זאת כנגד 50 תקנים על חשבון תקני ההסכם שיועדו למטרה זו).

למרבה, הצער, למרות פניות חוזרות ונשנות של הר"י למשרד האוצר ולמשרד הבריאות בדרישה להקצאת יתרת תקני ההסכם הקיבוצי, לא הוקצו התקנים האמורים ומשכך פנתה הר"י בעניין זה לבית הדין האזורי לעבודה בדרישה לאכיפת ההסכם.

הדיון נקבע ליום 28.12.2015, ואנו תקווה כי בעקבות ההליך המשפטי שיזמה הר"י, יוקצו ויאויישו בהקדם האפשרי, כל התקנים עליהם הוסכם בהסכם הקיבוצי מיום 25.8.02011.