מהדורת נובמבר 2015

שכר ויחסי עבודה

בקשת הר"י לפתוח במו"מ קיבוצי מול מאוחדת עוברת לבית הדין לעבודה

בהמשך לדרישת הר"י מהנהלת הקופה לפתוח במו"מ קיבוצי, התעלמות הנהלת הקופה, וניסיונותיה להימנע מחובותיה החוקיים, נאלצה הר"י לנקוט בהליך משפטי. הר"י מעוניינת לפתוח במו"מ קיבוצי עם הנהלת הקופה על מנת להגיע להסכם קיבוצי שיסדיר וישפר את הביטחון התעסוקתי, תנאי עבודת הרופאים, שכרם ורווחתם. 

בתאריך ה-16.11.15 התקיים דיון ראשון בעניין בביה"ד האזורי לעבודה בת"א.

ההנהלה בחרה בטקטיקות שונות שכל מטרתן סחיבת זמן והימנעות מקיום חובתה החוקית. בין היתר, טענה כי על הר"י להוכיח את יציגותה במאוחדת, כלומר להוכיח כי למעלה משליש מהרופאים השכירים במאוחדת, הנם חברי הר"י. 

הר"י טענה בדיון כי מספר הרופאים החברים בהר"י גבוה בשיעור ניכר מהשליש הנדרש,  וכן הציגה בפני בית הדין את החשש בקרב הרופאים מפני הפעלת לחצים על הרופאים מצד גורמי הקופה. 

הקופה הצהירה בדיון כי במסגרת הליך ההתארגנות אין ולא יופעלו לחצים על הרופאים למניעת התארגנותם. בסופו של דבר התקבלה בקשת הר"י כי בחינת המסמכים בדבר היציגות תיעשה על ידי פורום מצומצם בלבד, תוך הבטחה כי לא תתבצע כל פנייה בנושא מצד ההנהלה לרופאים. 

בשלב זה שבו אנו פועלים לקראת חתימה על הסכם קיבוצי ראשון לרופאים במאוחדת אסור למעסיק לפנות אל הרופאים בעניין ההתארגנות ואסור לו להשפיע עליהם בכל דרך. הפרת החובה יכולה להביא לחיוב המעסיק בפיצויים של עד 200,000 ₪ לטובת הרופא. למען הסר ספק אנו מבקשים כי כל חשש בעניין ו/או פניה לרופאים מצד הנהלת הקופה תועבר באופן מיידי להר"י, וזו תפעל בכדי שתינתן לכם ההגנה המלאה.

ניתן לפנות לעו"ד שרון דיין באמצעות המייל:Sharon@ima.org.il  או בטלפון 03-6100474. 

לפעילות קודמת בנושא