• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ציונים וערעורים

  ציונים וערעורים

  קבלת ציוני הבחינה

  1. לאור החלטה של ועדת הבחינות ובאישור משרד הבריאות החל מבחינת מועד מרץ 2019 לא יתאפשר קיום הליך עיון. הליך הערעור יתאפשר אך ורק לנבחנים שציונים 55-59 בלבד!  
  2. תוצאות הבחינה יפורסמו באזור האישי של הבחינה, תוך 60 ימים מהיום בו אישרה ועדת הבחינה את תוצאות הבחינה. על מנת לצפות בתוצאות יש להקליד מספר תעודת זהות ומספר נבחן.
  3. מכתבי תשובה יעלו לאזור האישי באתר לאחר פרסום התוצאות, ולא יישלחו יותר באמצעות המייל. אנו ממליצים להוריד את המכתבים למחשב האישי ולבצע שמירה.
  4. תוצאות הבחינה לא יימסרו בטלפון.
  5. החל ממועד 2020 לא תתאפשר הגשת שאלות הבהרה לוועדת הבחינות במהלך הבחינה.
  6. אם איבדת את מספר הנבחן, ניתן לשחזרו  באמצעות טופס מקוון

   

  הסבר על תוצאות הבחינה

  לאחר קבלת התוצאות הסופיות וקבלת אישור ועדת הבחינות (עד ששים יום מקיום ישיבת ועדת הבחינה שדנה בתוצאות הבחינה), יוכל הנבחן לבדוק את ציונו באזור האישי של הבחינה. הודעה על מועד הפרסום המדויק תפורסם באתר של ההסתדרות הרפואית. ההפניה תפורסם בעמוד הבית. 

  ועדת הבחינה תודיע למשרד הבריאות לאגף לרישוי מקצועות רפואיים על תוצאת הבחינה ("עובר" או "נכשל"). 

  נבחן אשר ציונו בבחינה בין 55 ל-59 יוכל לערער על תוצאות הבחינה.

  * לתשומת לבך: תוצאות הבחינה לא תימסרנה טלפונית.

  לנוחותכם/ן, מצורפים הקישורים להנחיות שמפרסם משרד הבריאות לעומדים בבחינת הסטאז'/רישוי בהצלחה: 

   הנחיות משרד הבריאות לעומדים בהצלחה בבחינה הממשלתית לקראת סטאז' ברפואה 
   הנחיות משרד הבריאות לרופאים שעמדו בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית ברפואה

  בהתאם להמלצת בית המשפט המחוזי, התקיים דיון של המועצה המדעית של הר"י ומשרד הבריאות בסוגיית "ביטול שאלות ומתן ניקוד בגינן" ונקבע כי נבחנים בבחינת הרישוי/הסטאז' החל משנת 2014 ואילך יהיו זכאים לניקוד בגין מסיחים נוספים שהתקבלו בשאלה, בתנאי שהנבחן ענה נכון על אחד מהמסיחים שהתקבלו כנכונים לפני או אחרי ערעור, וכן יהיו זכאים לניקוד בגין שאלה שבוטלה.

  נוהל ערעור

  זכאות להגשת הערעור

  • זכאי להגיש ערעור נבחן שציון בחינתו בזמן פרסום הרשמי של תוצאות הבחינה הוא בין 55-59 בלבד
  • לא תתאפשר הגשת ערעורים לנבחנים שציון הבחינה שלהם 54 ומטה
  • הציון המפורסם לאחר הליך הערעור הינו סופי
  • כל החלטה שתתקבל במסגרת הערעור תחול על כלל הנכשלים בבחינה
  • הציון לאחר ערעור אינו מקנה זכות ערעור רטרואקטיבית.

   

  הליך הגשת הערעור

  • ועדת הבחינות תפרסם באתר זה את שאלוני הבחינה בכל השפות, מפת הבחינה בחלוקה על פי גרסאות הבחינה, מפתח התשובות ומראה המקום בספרות הבחינה. הפרסום יתבצע עד חודש מפרסום ציוני הבחינה הרשמיים באתר.
  • מספר ימים לאחר פרסום תוצאות הבחינה, יופיע קישור להגשת ערעור באזור האישי של הבחינה, וכן טופס ריכוז תשובות שגויות, הנחיות להגשת הערעור ותאריך הגשת הערעור.
  • לאור החלטת ועדת הבחינות לפרסם את הבחינה, מפתח התשובות ומראה המקום, לא יתקיים יום עיון לקראת הערעור. הנבחן יוכל להכין את ערעורו בהתאם לחומר המתפרסם באתר.
  • לא יתקבלו ערעורים לאחר המועד שפורסם באזור האישי באתר הר"י.

   

  הנחיות להגשת הערעור

  • הערעור יוגש באמצעות מערכת ייעודית להגשת הערעור בלבד
  • לא יתקבלו ערעורים בדוא"ל או באמצעות הדואר
  • על המערער לוודא כי בתום הגשת הערעור קיבל מספר אסמכתא על הגשת הערעור
  • יש להגיש את הערעור רק בשפה העברית. ערעור שיוגש בשפה אחרת לא ייבדק!
  • באחריות המערער לוודא בעת הגשת הערעור כי ישנה התאמה בין מספר השאלה שבגינה מוגש הערעור ולתוכן, ערעור שישויך על ידי המערער לשאלה אחרת לא ייבדק!
  • יש לרשום את תוכן הערעור בצורה ברורה ומקצועית
  • ערעור שיוגש ללא תוכן מקצועי רלוונטי לא ייבדק!
  • ניתן ואף מומלץ לתמוך בערעור על ידי ספרות מקצועית שהוגדרה לאותו תחום הבחינה בלבד
  • את הספרות המקצועית ניתן לצרף כנספח או ציטוט בגוף הערעור בצירוף שם הספר והעמוד
  • לא ניתן לצרף חומר נוסף לערעור לאחר הגשתו.


   מצ"ב הסבר להגשת ערעור

  ועדות הערעורים

  • בכל תת מקצוע תוקם ועדת ערעורים הנפרדת מוועדת הבחינה ובראשה יו"ר
  • תפקיד ועדת הערעורים לבחון את הערעורים המוגשים באותו מקצוע, ולקבוע האם יש לקבלם או לדחותם
  • ועדת הערעורים תבסס את החלטותיה על פי הספרות המומלצת כפי שפורסמה באתר ההסתדרות הרפואית
  • החלטת ועדת הערעורים הינה סופית
  • לא ניתן להגיש ערעור על ערעור שהוגש ונדחה על ידי ועדת הערעורים
  • בעקבות פרסום הבחינה, מפתח התשובות ומראה המקום, ועדת הערעורים מבטלת את האפשרות לקבל פירוט הסיבות לדחיית הערעור ופירוט השאלות שהתקבלו בערעור.

  חשוב לדעת

  מי זכאי/ת לערער?

  הליך הערעור הינו חד שלבי וניתן רק לנבחנים/ות אשר זכאים/ות לערער בהתאם לציון הבחינה שלהם/ן (55-59).

  הציון בבחינה נוספת

  ציון הבחינה האחרונה אליה ניגש/ה נבחן/ת הוא הציון הקובע.

  מי בודק את הערעורים?

  לאור חשיבות הטיפול האובייקטיבי, עם שקיפות מלאה, וצורך ביעילות מקסימלית, נבדקים הערעורים על ידי ועדות ערעור ייעודיות, הפועלות על פי נוהל מובנה וברור של הליך הערעור

  ציון עובר בבחינה

  ציון "עובר" בבחינות סטאז'-רישוי הינו 60.