נושאי הסכסוך
  1. התנהלות פוגענית חסרת תום לב וחד צדדית של המדינה, המנוגדת ליחסים הקיבוציים רבי השנים שקיימים בין הצדדים, וזאת במטרה לבצע שינויים חד צדדיים דרמטיים בתנאי עבודתם, מעמדם ושכרם של הרופאים במערכת הבריאות הציבורית, לברות באמצעות חקיקה כופה ועוקפת לחובת ניהול משא ומתן עם הארגון היציג (חוק ההסדרים).
  2. כוונה לשנות באופן חד צדדי את מתכונת העבודה הקיימת מזה עשרות שנים בבתי חולים הציבוריים באמצעות הטמעה של מודלים חדשים ושונים להעסקה בבתי החולים הציבוריים ללא משא ומתן אמיתי.
  3. כוונה לבטל את זכותם של הרופאים המנהלים (בכל דרגות הניהול), לבצע עבודה פרטית ו/או פרקטיקה פרטית, זכויות אשר נוהגות מזה עשרות שנים ואשר מעוגנות בהסכמים הקיבוציים ובתקשי"ר, לרבות מנהלים מכהנים, ואשר אף הוכרו לאחרונה בפסיקת בתי הדין לעבודה כחלק בלתי נפרד מתנאי העסקתם של הרופאים ויכולת ההשתכרות שלהם.
  4. קיים חשש ממשי שלא יוקצו תקנים כמתחייב וסירוב לאייש תקנים שהוקצו, בין היתר לצורך עמידה בהוראות ההיתר הכללי להעסקת רופאים במוסדות רפואיים, וההשלכות שיש להחלטות אלו על הרופאים הקיימים לרבות מבחינת יצירת עומס עבודה.
  5. ניסיון לקצור באופן חד-צדדי את משך כהונתם (קדנציות) של מנהלי מחלקות בבתי חולים ולקבוע את הסדרי קציבת הכהונה והשלכותיהם, על אף התחייבות המדינה להסדיר את הנושא במו"מ קיבוצי ועל אף שהצדדים ניהלו לאחרונה מו"מ קיבוצי אינטנסיבי בנושא ואף הגיעו להסכמות במרבית הנושאים.
  6. כוונה לבצע שינוי חד-צדדי של צורת ההעסקה ופגיעה בתנאי ההעסקה והשכר של הרופאים שמעוסקים בתאגיד הבריאות, קליטה חלקית של רופאים המועסקים בתאגידי הבריאות לבתי החולים, ללא הסכמה עם הארגון היציג על תנאי קליטתם והשפעת מהלך זה על רופאי בית החולים. בנוסף, החשש לפיטורי רופאים והקטנת מצבת הרופאים בבית החולים ובתאגיד.
  7. קביעת הסדרים שמחייבים העדפת שיקולים כלכליים גרידא על פני שיקולים אחרים, וההשלכות שיש למהלך זה על הרופאים בכל ההיבטים, לרבות הגבלת שיקול דעתם המקצועי של הרופאים ופגיעה ביכולתם לקיים את חובותיהם המקצועיות והאתיות.
  8. ניסיון לשנות חד צדדית את הכללים הנוגעים למשמעת לרבות בשל אי עמידה בתקציב.
  9. ניסיון לשנות לפגוע בסמכויותיהם הייחודיות של הרופאים ליתן טיפול רפואי תוך מתן סמכויות לאבחון רפואי ומתן טיפול רפואי תרופתי, לרוקחים.
  10. ניסיון לפגוע במעמדו של הארגון היציג של הרופאים ולהדירו מהסדרה באמצעות ניהול משא ומתן של נושאים אשר הינם בליבת תנאי העבודה של הרופאים, לרבות תנאי עבודה, מעמד, שכר ופנסיה תוך חתירה תחת עקרונות יסוד במשפט העבודה הקיבוצי.

 

 
 
 
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות
להציל את הרפואה הציבורית בישראל | פורום התגובות


 
שאלות ותשובות