עמוד בית שבת, 18.01.20

קול קורא להגשת מועמדות ליו"ר המועצה המדעית

לקראת הוועידה ה-43 של הר"י שתיערך ב-22.5.18 ובהמשך לקבוע בסעיף 158 לתקנון הר"י, הוקמה ועדת איתור לצורך גיבוש המלצה לקביעת יו"ר המועצה המדעית של הר"י.

חברי הוועדה כוללים את: פרופ' ויזניצר ארנון, פרופ' פלג רוני ופרופ' קריסטל בתיה. יו"ר הר"י והיועץ המשפטי יהיו משקיפים בוועדה, ללא זכות הצבעה.

על יו"ר המועצה המדעית להיות בעל דרגת פרופסור מן המניין, במסלול הרגיל או במסלול הקליני, באחת האוניברסיטאות בארץ, בעל תואר מומחה ובעל מוניטין ברפואה, כקבוע בסעיף 158.1 לתקנון הר"י.

רופא המבקש להיבחר לתפקיד יו"ר המועצה המדעית של הר"י, והעונה על הקריטריונים הנ"ל, יגיש את מועמדתו בכתב למשרדי הר"י לידי עו"ד מלכה בורו, מרכזת הוועדה, לא יאוחר מתאריך 14.3.18.

אנא שלחו את מועמדותכם למייל בצירוף קורות חיים