מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
170. קרן "אסיף" לארגון רופאי המדינה וקרן "בר" לארגון רופאי קופ"ח

170.1

הפרשות בגין תגמולים

מתחילת הסכם 29.11.76 תגדלנה ההפרשות לקרן התגמולים* המצטברת על העבודה הנוספת בשיעורים של 7.5% מצד המעסיקים ו-7.5% מצד הרופאים.

 

* קרן זו הופעלה מיום 1.4.76 עפ"י סיכום בין הצדדים:

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 42.

 

 

 

170.1.1

תוספות השכר של הרופאים שאין מהן כיום הפרשות סוציאליות יופרשו בעתיד ע"י המעסיק וע"י העובד 10% (5% עובד 5% מעסיק), התוספות הנן כוננויות, תורנויות, נפשות נוספות, פרמיות מוכרות ע"י ההסכם הקיבוצי, תוספת כפר ותוספת לאזורי מצוקה.

 

מכתב הממונה על הסכמי עבודה מיום 17.6.75 ס' 2א', 2ב' ו-2ד'. חוזר נש"מ הע/77/16 מיום 28.2.77 (ס' ג בחוזר אינו תקף יותר)

170.1.2

הפרשות יופנו לקרן נפרדת בחשבון אישי שתצבור את הסכומים בתנאים הטובים ביותר שניתן לקבל. הסכומים יוחזרו לרופא בהתאם לתקנון הקרן שתוקם.

 

 

170.1.3

החלטות על בחירת הקרן החוסכת, ההטבות לפנסיונרים שפרשו וכו' יתקבלו ע"י הנהלה פריטטית לקרן בהשתתפות הרופאים, המעסיקים ונציג הקרן שתנהל את כספי החסכון.

 

 

170.2

בנוסף לנקבע בהסכמים הקיבוציים ו/או בהסדרים קיבוציים ומבלי לגרוע מהם, יפרישו המעסיקים והרופאים לקרן התגמולים – ארגון הרופאים עובדי המדינה בע"מ או לקרן "בר", הכל לפי העניין, בשיעורים שנקבעו בהסכמים אלה. מכל הרכיבים הקשורים בעבודתו השכירה של הרופא למעט הרכיבים הבאים:

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 28.

170.3

רכיבים שבגינם קיימות כיום הפרשות לקרן תגמולים ארגון הרופאים עובדי המדינה בע"מ או לקרן "בר" או לקרן מקבילה אחרת הכל לפי העניין אשר ימשיכו להפריש בגינם מכוח הרישא של סעיף זה.

 

 

170.4

רכיבים אשר בגינם קיימות כיום הפרשות לקרן הגמלאות המרכזית או רכיבים המוכרים לצורך גמלאות עפ"י הוראות חוק שרות המדינה (גמלאות), נוסח משולב, תש"ל-1970.

 

 

170.5

הוראות סעיף זה יחולו גם על סטאז'רים.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 55ד'.

 

170.5.1

החל מיום 1.6.94 יבוצעו הפרשות לקרן בר או לקרן אסיף רק על רכיבים שיסוכם עליהם במפורש ואשר טרם בוצעו בגינן הפרשות לקרן.

מובהר כי סעיף זה ערב חתימת הסכם זה אינו חל על רכיבי שכר שהיה נהוג להפריש בגינם לקרן בר או לקרן אסיף לפני מועד זה או שהיה צריך להפריש בגינם על פי הסכמים קודמים וההפרשות לא בוצעו.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 15.

170.5.2

מוסכם על הצדדים כי נושא ההפרשות הפנסיוניות של שכר רופאי קופת חולים הכללית ייבדק ע"י הרופאים תוך 30 יום, לרבת העברת ההפרשות לקרנות שונות. המעסיקים יסייעו בביצוע האמור לעיל. מובהר כי אין בסעיף זה כדי לשנות את שיעור ההפרשות וחלוקתן בין המעסיק והרופאים. אין קופת חולים אחראית בדרך זו או אחרת למשמעויות שיווצרו מהאמור לעיל. ברור כי כל שינוי יבוצע בהתאם להוראת כל דין.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 10.3

 

בעקבות הבדיקה המוזכרת בסעיף זה ובבא אחריו שיעור ההפרשות נחתם ב-28.7.97 ההסכם הקיבוצי בדבר פיצול ההפרשות לקופת הגמל בר. ר' ס' 77.6 להלן 

170.5.3

מוסכם כי הצדדים יבחנו אפשרות להקטין את שיעור הפרשות המעסיק לקרן בר ולהעביר את השיעור שהוקטן לקרן השתלמות.

           

שינוי כלשהו בהעברת ההפרשות כאמור יעשה רק על פי דרישת הרופאים ובלבד ששיעור הפרשות המעסיק לקרן בר לא יגדל מהשיעור שהופרש ערב חתימת הסכם זה.

 

למען הסר ספק מובהר כי הסכמה זו מצד המעסיקים אינה כרוכה בכל עלות כלכלית נוספת שהיא ובכפוף לכך שהשינוי יהיה בהתאם להוראת כל דין.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 10.4

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH