מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
78. ימי הבראה

78.1

מכסת ימי ההבראה

החלטת ועדת המעקב בין המעסיקים בשירות הציבורי להסתדרות הכללית מיום 18.2.81 תופעל גם על הרופאים בנושא הבראה ונופש – הגדלת המכסה ביום אחד.

 

סיכום בין המעסיקים והר"י מיום 11.2.82

78.2

רופאי רנטגן בשירותי בריאות כללית

 

 

 

רופאים רנטגנולוגים יהיו זכאים ל-5 ימי הבראה נוספים לשנה כפי שזה נהוג לגבי כל עובדי הרנטגן.

 

מכתב הוועד הפועל מיום 31.10.57. חלות למפרע מ-1.1.57

 

78.3

בית חולים ביקור חולים – דמי הבראה

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 27

 

הרופאים יהיו זכאים למכסת ימי הבראה על פי הוותק המקצועי כמפורט בטבלה להלן. למען הסר ספק מס' השנים המפורטות בטבלה הינן הוותק המקצועי

 

 

 

מס' שנות שירות

מספר ימי הבראה

 

3 השנים הראשונות

7

מהשנה ה-4 עד ה-10

9

מהשנה ה-11 עד ה-15

10

מהשנה ה-16 עד ה-19

11

מהשנה ה-20 עד ה-24

12

מהשנה ה-25 ואילך

13

 

 

הרופאים הנקלטים החדשים יהיו זכאים לגרירת הוותק ללא חוב כספי.

 

 

 

 

 

הרופאים יהיו זכאים לקבלת דמי הבראה לפי התעריף המפורסם והמתעדכן מדי תקופה ע"י היחידה לשכר והסכמי עבודה (משרד האוצר). התעריף הידוע נכון למועד זה (יולי 2007) - 355 ₪ ליום.

 

 

78.4

 חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 

בהתאם לחוק האמור, שמטרתו להביא להשתתפות של עובדי השירות הציבורי בצעדים, שנועדו להתמודד עם השלכות המשבר הכלכלי הפוקד את משק המדינה, ולהביא לפינוי מקורות בתקציב המדינה לצורך ההתמודדות האמורה, נקבע, כי דמי ההבראה שעל פי דין או הסכם על מעביד לשלם בתקופה הקובעת יפחת בשיעור של 50 אחוזים.

"התקופה הקובעת"  המוגדרת בחוק הינה מיום פרסום החוק ברשומות – 23.6.2009 ועד יום ה-31 בדצמבר 2010.

 

 

78.5

 הסכם קיבוצי – הפחתת דמי הבראה 2010-2011

1. תחולה

 

א. הסכם זה יחול על כל העובדים המועסקים אצל המעסיקים החתומים על הסכם זה, אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים החלים על דירוג הרופאים (להלן: "הרופאים");

 

ב. הר"י מודיעה על הסכמתה לכך שההסכם יחול גם על הרופאים אשר משכורותיהם מחושבות לפי הסכמים קיבוציים ואשר מיוצגים על ידי הר"י, המועסקים אצל מעסיק ציבורי אחר, אשר יצרף חתימתו להסכם זה או שיודיע בכתב לממונה הראשי על יחסי עבודה על רצונו להיות צד להסכם זה (נוסח הודעה מצ"ב כנספח להסכם זה).

 

בהסכם זה, "מעסיק ציבורי" – אחד מאלה:

1. "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן: "חוק יסודות התקציב");

2. "תאגיד בריאות" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;

3. "גוף נתמך" כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב;

 

2. הסכם לתקופה מסוימת

הסכם זה הינו הסכם לתקופה מסוימת המתחילה ביום חתימתו והמסתיימת ביום 31 בדצמבר 2011, והוא ייכנס לתוקף במועד חתימתו.

הוראות הסכם זה לרבות סעיף 4 לא יתחדשו מאליהן לאחר תום התקופה.

 

3. הכנסת שינויים באופן יישום התשלום החלקי של דמי הבראה

3.1 מוסכם כי לא תבוצע הפחתה בדמי ההבראה לרופאים עליהם חל הסכם זה במהלך שנת 2010. חלף כך תבוצע לגבי הרופאים הפחתה בדמי ההבראה במהלך שנת 2011 כדלקמן:

 

א. מחיר יום הבראה, לפיו מחושבים דמי ההבראה שיש לשלם לרופא במהלך שנת 2011 (אלפיים ואחת עשרה) יפחת במחצית (ב-50%) וסכום דמי ההבראה יפחת בהתאמה. ואולם סכום ההפחתה ממחיר יום הבראה כאמור לא יעלה על סכום ההפחתה ממחיר יום ההבראה לרופאים המועסקים בשירות המדינה.

 

ב. לגבי רופאים לרבות רופא שפרש מעבודתו או נפטר במהלך שנת ההבראה, אשר דמי ההבראה משולמים להם כרכיב שנתי, אשר דמי ההבראה האמורים להשתלם להם בשנת 2010 כבר שולמו (באופן מופחת) עובר למשכורת חודש יוני 2010, כי אז החלק מדמי ההבראה שהופחת בשנת 2010, בשל הוראות החוק לתשלום חלקי של דמי הבראה, ישולם לרופאים במשכורת חודש יולי 2010 ולא יאוחר ממשכורת חודש אוגוסט 2010.

 

ג. לגבי רופאים במקום עבודה אשר מעסיקם שילם להם דמי ההבראה, כולם או חלקם, בשנת 2009, לפני יום תחילתו של החוק לתשלום חלקי של דמי הבראה יחולו הוראות אלו:

לא ישולמו לרופא בשנת 2011 דמי ההבראה שהיו משולמים לו אלמלא הוראה זו. ואולם, אם מחיר יום ההבראה במקום העבודה גבוה ממחיר יום ההבראה לרופאים המועסקים בשירות המדינה, כי אז ישולמו לרופא דמי הבראה בשנת 2011 אך מחיר יום ההבראה לפיו הם מחושבים יפחת בגובה מחיר יום ההבראה לרופאים המועסקים בשירות המדינה.

 

3.2 היה ויסתבר כי קיימים רופאים עליהם חל הסכם זה, אשר דמי ההבראה המשולמים להם כלולים בשכרם הרגיל ואינם משולמים כרכיב נפרד או רופאים שדמי ההבראה משולמים להם כרכיב נפרד אך אינם משולמים כתשלום שנתי, יידון אופן ההפחתה לגביהם בועדת המעקב.

 

3.3 (א) רופא או רופא לשעבר שדמי ההבראה משולמים לו כתשלום שנתי, אשר פרש מעבודתו או נפטר במהלך שנת הבראה, שהוא או מי שזכאים תחתיו לפי דין לדמי ההבראה, זכאי לתשלום דמי הבראה מאוצר המדינה או מקופת המעסיק לשעבר, גם בעד חלק משנת ההבראה שלאחר מועד הפרישה מהעבודה או הפטירה, יחולו לגביו ההוראות בעניין הפחתת מחיר יום הבראה/ דמי הבראה, שבהסכם זה, לעניין החלק מדמי ההבראה שמשולם לו בעד התקופה באותה שנת הבראה שקדמה למועד הפרישה מהעבודה או למועד הפטירה לפי העניין; 

לעניין זה "שנת הבראה"- תקופה של שנה, שבעד כולה או חלק ממנה משולמים דמי הבראה אשר מועד תשלומם חל בתקופה שמיום 1.1.11 ועד ליום 31.12.2011.

(ב) חלה הפרישה מהעבודה או הפטירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר מועד התשלום של דמי ההבראה בעד שנת ההבראה שבה חלה הפרישה או הפטירה, ישלם המעסיק לזכאי את החלק שהופחת מדמי ההבראה בעד התקופה שלאחר הפרישה או הפטירה, לפי העניין, לפי הוראות הסכם זה, עד תום 60 ימים ממועד הפרישה או הפטירה, לפי העניין.

 

3.3 מובהר כי אין באמור בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לגבי תשלום דמי הבראה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 13.6.2010 בין מדינת ידראל, מרכז השלטון המקומי, 3 המעסיקים הגדולות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה, הדסה, כללית והר"י

1. הסכמים קודמים

תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות בכתב, ימשיכו להיות תקפים בתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על-ידי הוראה מהוראות הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 1.10.2009

 

 

2. הכרעה בחילוקי דעות

ועדת מעקב בהשתתפות הממונה על השכר ויו"ר ההסתדרות הרפואית תעקוב ותסייע בביצוע של הסכם זה ותכריע בחילוקי הדעות הנוגעים לו. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

 

 

 

הפחתת דמי הבראה – בית חולים שערי צדק

לתקופה המתחילה ביום 1.1.2009 והמסתיימת ביום 31.12.2010 (24 חודשים), יופחתו במחצית דמי ההבראה אשר משולמים לרופאים במוסד מדי חודש.

כפי שנקבע בחוק האמור להפחתת דמי ההבראה, הרי שלעניין חישוב הסכום המשולם לקופות גמל בעד הרופאים במוסד, יראו כאילו שולמו לרופאים דמי הבראה שהיו משולמים לו אלמלא ההפחתה לפי הסכם זה.

לעניין חישוב זכויות ומעניקים מכל סוג שהוא ובכלל זה תשלומים חד פעמיים שמשלם מעביד לעובד עקב סיום עבודת יראו כאילו שולמו לרופא דמי הבראה שהיו משולמים לו אלמלא ההפחתה לפי הסכם זה.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH